หมายเลขโทรศัพท์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2 นายวสันต์ อันทะไชย ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
3 นางสาวอภิรดา ภูมาศ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
4 นายธนโชติ จันทรังษี ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ