หมายเลขโทรศัพท์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นายประดิษฐ์ สังขเภท ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2 นายพิชัย สำราญสุข ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3 นายอำนวย วรไวย์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
4 นางจารุภา มะธุเสน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
5 นายสมทรัพย์ จันทร์แก้ว ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6 นายเลิศพิภพ แสนวัง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7 นางสาววราภรณ์ จันทสมบัติ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
8 นางสาวจิตติพร ประทุมมาศ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
9 นางสาวธันยพร จำปาขันธ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
10 นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา