หมายเลขโทรศัพท์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นางสาวลัดดา แสงโทโพ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
2 นางกรทิพย์ ปัญโญ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
3 นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
4 นางสาวสุพรรษา ทัพธานี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
5 นางสาวปรียานุช จำละคร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
6 นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
7 นางปัทมา ปินะทาใน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
8 นายนพพล โสโท ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
9 นายศุภษร บุดดา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
10 นางทัศนีย์ สีหาบุญมาก ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
11 นางเบญญาภา ไชยเกตุ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
12 นางสาวสหฤทัย วุฒิสาร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
13 นายเสาร์ห้า พุทธบาล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
14 นางกลิ่นแก้ว จันทเขต ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
15 นายอ่อนสี เหมือนมาต ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
16 นายรุ่งโรจน์ อุรัน ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
17 นางรัชดาวรรณ รัศมีพรม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
18 นายสิทธิพร ชลาชัย ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ