หมายเลขโทรศัพท์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นางสาวอุดมลักษณ์ วานิชชัง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 นางจำปา สืบสุนทร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 นางขนิษฐา เตชะนอก ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 นางสาวสุวรรณี ผาผง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 นางประภาศรี ทิพย์พิลา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 นางพุทธชาติ ปะกิคา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 นางลักษมี ม่วงคลา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 นายธนัช ภูมิชูชิต ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 นายประเพียร ลดาวัลย์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 นางสุคนธา โคตรโสภา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 นางไอลัดดา ปามุทา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 นายไพโรจน์ สุวรรณศรี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 ว่าที่ร้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 นายชูเกียรติ คุ้มเนตร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 นางวันทนีย์ ประจะนัง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 นางสาวเพ็ญณภา ขันไสว ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 นายสิทธิชัย วาลมูลตรี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 นางสาวอัมวิกา ทวยจันทร์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 นางสาวพิชชานันท์ จันทพรม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 นางเสาวภาคย์ สมานกุล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 นางสาวนิโลบล พูนศิริ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 นางสาวเอมมิกา เทียงคำ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 นายสง่า ศรีโยวงศ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 นางขวัญใจ เปลวเฟื่อง พนักงานราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 นางสาวศศิประภา คิดอ่าน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 นางฉัตรปวีร์ นนทะไชย ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 นายเดชพล ใจปันทา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 นางสาวสุรียาวรรณ จันสด ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 นายพิษณุ นาชัยฤทธิ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 นางสาวนิตยา ทิพศรีราช ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 นางมุนี ภวภูตานนท์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 นางบุษรา ดาทอง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 นางสาวรัตนา สุทำมา ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37 นางสาวณิชาพัฒน์ โคตะมะ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี