หมายเลขโทรศัพท์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นางประภาพร แก้วจันดา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2 นายบัวภา มะกา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3 นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 นางรจนา พรมโกน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5 นางสุมามาลย์ โสดา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6 นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 นายวิชิต เสนาราช ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8 นางสาวนาถชนก ภูมั่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 นางนภัทร แช่มไล่ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นายวรวิทย์ มีลี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 นายนริศ ประธรรมสาร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 นางสาวศศิธร นาครัตน์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14 นายปองภพ ปะวันเนย์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15 นางสาวพัชราภรณ์ อัครเสริญ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 นางสาวมณฑ์ณัชธร ทองยศ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย