หมายเลขโทรศัพท์ครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นายอนันต์ ปัดคำ ครู กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
2 นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์ ครู กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
3 นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย ครู กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
4 นางสุภาศินีย์ เรืองบุญ ครู กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
5 นางสาวธิดารัตน์ ดรนาม ครู กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
6 นายปริญญา ยวงทอง ครู กลุ่มงานคอมพิวเตอร์