หมายเลขโทรศัพท์ครูลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นายบุญเพ็ง มัดถาประตัง ช่างปูนระดับ 4 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
2 นายคำภู ปะนัดตะเถ ช่างปูนระดับ 4 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
3 นางพรพิมล ยะชมภู ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
4 นายสุวรรณ ปะกินัง ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
5 นายบัณฑิต สุทธิเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
6 นายสุชาติ ปทุมทอง ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
7 นายสุรชัย ปะมาถา ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
8 นายเดชอุดม พิมพ์บาล ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
9 นางสุพัตรา กลิ่นกล้า ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
10 นายเรียน บุตรวิชา ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว