หมายเลขโทรศัพท์ครูครูอัตราจ้าง

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นางลภัสรดา บุบโชติ อื่นๆ ครูอัตราจ้าง
2 นายวีระพล ประทัด ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง
3 นายเอกพล คำสมัย เจ้าหน้าที่การเงิน ครูอัตราจ้าง
4 นางสาวนารี ศรีธรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ครูอัตราจ้าง
5 นางสาวปรินดา ปัตตานี เจ้าหน้าที่พัสดุ ครูอัตราจ้าง
6 นางพรสวรรค์ รังมาตย์ ลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง
7 นางสาวสุวดี ปะกินัง ไม่ระบุ ครูอัตราจ้าง