หมายเลขโทรศัพท์ครูสนับสนุนการสอน

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นางจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์ ครู สนับสนุนการสอน
2 นางละอองดาว แพงคำแสน ครู สนับสนุนการสอน
3 นางสาววัชรี ชารีชื่น ครู สนับสนุนการสอน
4 นางสาวนุชราภรณ์ พาเสน่ห์ ครู สนับสนุนการสอน
5 นายเสถียร คำมี ครูผู้ช่วย สนับสนุนการสอน
6 นายอาทร ไทยป้อม ครู สนับสนุนการสอน
7 นางสาวอรอุมา อุทรักษ์ ครูผู้ช่วย สนับสนุนการสอน