หมายเลขโทรศัพท์ครูทั้งหมด

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 ดร.ไพทูล พรมมากุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
2 ว่าที่ร้อยเอกสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
3 นายวัชรินทร์ ติดวงษา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
4 นายยงยุทธ วงผักเบี้ย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
5 นางสาวพัชราภรณ์ อัครเสริญ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6 นายนริศ ประธรรมสาร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 นางประภาพร แก้วจันดา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8 นายบัวภา มะกา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 นางรจนา พรมโกน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นางสุมามาลย์ โสดา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 นายวิชิต เสนาราช ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14 นางสาวนาถชนก ภูมั่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15 นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 นางนภัทร แช่มไล่ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
17 นายปองภพ ปะวันเนย์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
18 นางสาวศศิธร นาครัตน์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 นายวรวิทย์ มีลี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
20 นางสาวมณฑ์ณัชธร ทองยศ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
21 นางพิศมัย สุวรรณะ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
22 นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
23 นางอฤชร ปทุมพร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
24 นายโกมล คุณพระเนตร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
25 นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
26 นางสาวมยุรี ลาดนาเลา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
27 นางทัศนีย์ ลามี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
28 นางสาวขนิษฐา อิ่มสำอางค์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
29 นางสาวศกุนิชญ์ ตรีประทุม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
30 นางสาวจิราภรณ์ บุญลาด ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
31 นางสาวณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
32 นางสาวกฤติกา กลั่นโคกสูง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
33 นางพรทิพย์ ศรีโยไว ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
34 นางสาวลัดดาวัลย์ ขันขวา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
35 นางสาวภคมน หมู่โยธา ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
36 นายเยี่ยม ไปนา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
37 นางสาวธีราพร ถนอมสัตย์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
38 นางสาวธันทิวา คำศิริ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
39 นางสาวศศิธร นุ่นภักดี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
40 นางสาวประภาพร แก้วกัลยา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
41 นางสาววิวารี แสงงาม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
42 นางสาวกุลธิดา มุลตรีแก้ว ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
43 นายมนูญ มูลบุญ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
44 นางสาวจรรญาลักษณ์ สาตื้อ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
45 นางสุธารัตน์ ค่ายหนองสวง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
46 นางสาวอภัสรา สัตถา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
47 นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
48 นางวิไล ปะตังพะโล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
49 นางนิภาพร อาจอารี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
50 นางอรุณี ปะนัดถา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
51 นางภัทรภร วัฒนราช ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
52 ว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
53 นางเมตตา ติดวงษา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
54 นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
55 นายสมศักดิ์ เรืองบุญ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
56 นางภคมน ภูมิชูชิต ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
57 นางนวลใจ พันธุวาสิฏฐ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
58 นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
59 นายสุนทร แต้มจันทร์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
60 นางวิไลวรรณ ลุนละวงศ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
61 นางบุปผา ทิ้งแสน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
62 นางสาวมนัสวี โนนหนองคู ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
63 นายธนวัฒน์ ประมาคะเต ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
64 นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเว ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
65 นายวชากร บุญสิทธิ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
66 นางสาวพิชญ์พิมล สุนทะวงศ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
67 นายพิษณุ นาชัยฤทธิ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
68 นางสาวอุดมลักษณ์ วานิชชัง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
69 นางจำปา สืบสุนทร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
70 นางขนิษฐา เตชะนอก ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
71 นางสาวสุวรรณี ผาผง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
72 นางประภาศรี ทิพย์พิลา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
73 นางพุทธชาติ ปะกิคา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
74 นางลักษมี ม่วงคลา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75 นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
76 นายธนัช ภูมิชูชิต ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77 นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
78 นายประเพียร ลดาวัลย์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
79 นางสุคนธา โคตรโสภา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
80 นางไอลัดดา ปามุทา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
81 นายไพโรจน์ สุวรรณศรี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
82 ว่าที่ร้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
83 นายชูเกียรติ คุ้มเนตร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
84 นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
85 นางวันทนีย์ ประจะนัง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
86 นางสาวเพ็ญณภา ขันไสว ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
87 นายสิทธิชัย วาลมูลตรี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
88 นางสาวอัมวิกา ทวยจันทร์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
89 นางสาวสุรียาวรรณ จันสด ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
90 นางสาวพิชชานันท์ จันทพรม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91 นางเสาวภาคย์ สมานกุล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92 นางสาวนิโลบล พูนศิริ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
93 นางสาวเอมมิกา เทียงคำ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
94 นายสง่า ศรีโยวงศ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
95 นางสาวศศิประภา คิดอ่าน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96 นางสาวนิตยา ทิพศรีราช ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97 นางฉัตรปวีร์ นนทะไชย ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
98 นางขวัญใจ เปลวเฟื่อง พนักงานราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99 นายเดชพล ใจปันทา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100 นางมุนี ภวภูตานนท์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101 นางบุษรา ดาทอง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
102 นางสาวณิชาพัฒน์ โคตะมะ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
103 นางสาวรัตนา สุทำมา ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
104 นายรุ่งโรจน์ อุรัน ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
105 นายเสาร์ห้า พุทธบาล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
106 นางรัชดาวรรณ รัศมีพรม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
107 นางสาวลัดดา แสงโทโพ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
108 นางกรทิพย์ ปัญโญ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
109 นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
110 นางสาวสุพรรษา ทัพธานี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
111 นางสาวปรียานุช จำละคร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
112 นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
113 นางปัทมา ปินะทาใน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
114 นายนพพล โสโท ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
115 นายศุภษร บุดดา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
116 นางทัศนีย์ สีหาบุญมาก ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
117 นางเบญญาภา ไชยเกตุ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
118 นางสาวสหฤทัย วุฒิสาร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
119 นางกลิ่นแก้ว จันทเขต ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
120 นายอ่อนสี เหมือนมาต ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
121 นายสิทธิพร ชลาชัย ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
122 นายประดิษฐ์ สังขเภท ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
123 นายพิชัย สำราญสุข ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
124 นายอำนวย วรไวย์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
125 นางจารุภา มะธุเสน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
126 นายสมทรัพย์ จันทร์แก้ว ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
127 นายเลิศพิภพ แสนวัง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
128 นางสาววราภรณ์ จันทสมบัติ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
129 นางสาวจิตติพร ประทุมมาศ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
130 นางสาวธันยพร จำปาขันธ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
131 นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
132 นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
133 นายสราวุธ สระมูล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
134 นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
135 นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
136 นางสาวจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
137 นายพิษณุย์ ดาทอง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
138 นางละเอียด มูลวิไล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
139 นายธนโชติ จันทรังษี ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
140 นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
141 นายวสันต์ อันทะไชย ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
142 นางสาวอภิรดา ภูมาศ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
143 นางจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์ ครู สนับสนุนการสอน
144 นางละอองดาว แพงคำแสน ครู สนับสนุนการสอน
145 นายเสถียร คำมี ครูผู้ช่วย สนับสนุนการสอน
146 นางสาวอรอุมา อุทรักษ์ ครูผู้ช่วย สนับสนุนการสอน
147 นางสาวนุชราภรณ์ พาเสน่ห์ ครู สนับสนุนการสอน
148 นางสาววัชรี ชารีชื่น ครู สนับสนุนการสอน
149 นายอาทร ไทยป้อม ครู สนับสนุนการสอน
150 นางลภัสรดา บุบโชติ ครูแนะแนว ครูอัตราจ้าง
151 นายวีระพล ประทัด ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง
152 นายเอกพล คำสมัย เจ้าหน้าที่การเงิน ครูอัตราจ้าง
153 นางสาวนารี ศรีธรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ครูอัตราจ้าง
154 นางสาวปรินดา ปัตตานี เจ้าหน้าที่พัสดุ ครูอัตราจ้าง
155 นางพรสวรรค์ รังมาตย์ ลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง
156 นางสาวสุวดี ปะกินัง ไม่ระบุ ครูอัตราจ้าง
157 นายบุญเพ็ง มัดถาประตัง ช่างปูนระดับ 4 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
158 นายคำภู ปะนัดตะเถ ช่างปูนระดับ 4 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
159 นางพรพิมล ยะชมภู ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
160 นายสุวรรณ ปะกินัง ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
161 นายบัณฑิต สุทธิเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
162 นายสุชาติ ปทุมทอง ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
163 นายสุรชัย ปะมาถา ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
164 นายเดชอุดม พิมพ์บาล ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
165 นางสุพัตรา กลิ่นกล้า ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
166 นายเรียน บุตรวิชา ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
167 นางสุภาศินีย์ เรืองบุญ ครู กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
168 นายอนันต์ ปัดคำ ครู กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
169 นางสาวธิดารัตน์ ดรนาม ครู กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
170 นายปริญญา ยวงทอง ครู กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
171 นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์ ครู กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
172 นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย ครู กลุ่มงานคอมพิวเตอร์